Zawartość

§ 1

Sprzęt sportowy wynajmuje się na określony czas, w zamian za opłatę (czynsz) zgodnie z Cennikiem.

 

§ 2

1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu sprzętu sportowego w  terminie określonym w umowie.

2. Najemca zwraca Wynajmującemu sprzęt sportowy osobiście lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub pocztowej na adres wskazany w umowie.

3. W przypadku zwrotu sprzętu sportowego za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub pocztowej, za dzień zwrotu uważa się dzień dostarczenia sprzętu sportowego Wynajmującemu.

 

§ 3

W przypadku niezwrócenia przez Najemcę sprzętu sportowego w terminie określonym w § 3 ust. 1, Najemca zobowiązany jest do zapłacenia Wynajmującemu kary umownej w wysokości 100% czynszu określonego w Umowie, za każdy dzień opóźnienia.

 

§ 4

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie sprzętu sportowego w okresie od jego przyjęcia do jego zwrotu Wynajmującemu.

2. W razie utraty rzeczy stanowiącej sprzęt sportowy, Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu łącznej kwoty stanowiącej koszt nabycia oraz dostarczenia Wynajmującemu identycznego sprzętu sportowego.

3. W razie uszkodzenia rzeczy stanowiącej sprzęt sportowy, Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy tego sprzętu, na podstawie rachunku naprawy.

 

§ 5

1. Najemca nie jest uprawniony do oddania sprzętu sportowego osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem.

2. Najemca zobowiązany jest do używania sprzętu sportowego zgodnie z zadeklarowanym celem oraz do przechowywania sprzętu sportowego w odpowiednich warunkach. 

 

 

 

W celu rezerwacji skontaktuj się z nami przez e-mail pod adresem:

rezerwacja@wypozyczalniarajdowa.pl

Rezerwacja stanowi jednocześnie akceptację Regulaminu.

Rezerwację uważa się za wiążącą po potwierdzeniu dostępności przez obsługę wypożyczalni.